Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg met respect voor de cliënt is binnen Praktijk Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid erg belangrijk. Mocht in de werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeert u dit dan met mij te bespreken. Ik zal mijn uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. 

Hieronder vindt u de volledige klachtenprocedure. 

Gewijzigd januari 2020 

Klachtenregeling Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid

1. Doel

Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid heeft de intentie een veilige omgeving te scheppen waarin men zich op sociaal, geestelijk en lichamelijk vlak vrij van dreiging of confrontatie met seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie kan voelen. Heeft u onverhoopt toch een klacht over onze diensten of werkzaamheden, dan verzoeken wij u deze schriftelijk in te dienen bij

Willemien Roos
Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid
President Kennedylaan 57
4334 EH Middelburg

info@logisch-ab.nl 

2. Procedure

 1. Klachten worden schriftelijk, en ondertekend door de klager, ingediend onder vermelding van:
 2. datum, tijd en plaats en beschrijving van het voorval waarover wordt geklaagd,
 3. naam van de verweerder en diens relatie met betrekking tot Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid,
 4. naam van de klager en diens relatie met betrekking tot Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid.
 5. De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd door de directie van Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid.
 6. Van de indiening van de klacht en de inhoud daarvan doet de directie binnen zeven werkdagen schriftelijk mededeling aan de deelnemer op wie de klacht betrekking heeft.
 7. Ingeval van beoordeling stelt de directie de partijen zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen dertig werkdagen na de indiening van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de directie afwijkt van deze termijn doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de directie haar oordeel zal uitbrengen.

Indien de klager niet akkoord gaat met de uitspraak van de directie wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke derde partij, te weten klachtenfunctionaris Sonja Tettero, Kanunnik Mijllinckstraat 64, 6525 WV Nijmegen, telefoonnummer 06-24676470,sonja@vertrouwenszaken.nl.

 1. Bevoegdheden
 1. De directie kan, na toestemming van de klager, het dossier opvragen ter zake van datgene waarop de klacht betrekking heeft.
 2. De directie is verplicht tot hoor en wederhoor. Daartoe worden de partijen mondeling en/of schriftelijk gehoord over hetgeen in de klacht is verwoord. Volgens de wens van de directie en/of op verzoek van partijen kunnen de partijen door de directie tezamen dan wel apart van elkaar worden gehoord.
 3. De directie heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak bij Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid of bij de directie heeft beëindigd.
 4. De directie kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
 5. De partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door een of meer, door hen aan te wijzen personen. Over de aanwezigheid van deze persoon/personen tijdens zittingen van de directie beslist de directie met opgaaf van redenen.
 6. De directie kan besluiten een klacht niet verder te behandelen, indien zij wordt ingetrokken of indien zij naar genoegen van de klager – en met instemming van de aangeklaagde – door bemiddeling is weggenomen. De directie kan eveneens besluiten een klacht niet verder te behandelen wanneer wederhoor door de klager gestaakt wordt. In dat geval wordt de klacht als niet ingediend beschouwd.
 7. De verweerder wordt geïnformeerd als de directie de klacht ontvankelijk acht. De verweerder ontvangt een kopie van de klachtbrief en ontvangt een exemplaar van de klachtenprocedure.
 8. De klachtbrief, alsmede de uitspraak van de directie en alle ter zake doende documenten worden geregistreerd en gedurende vijf jaar na de uitspraak bewaard.
 9. Een door de onafhankelijke derde partij, te wetenSonja Tettero, gedane uitspraak betreffende de ingediende klacht is bindend voor beide partijen en zal door verweerder onverkort worden overgenomen.
 10. Het in deze klachtenprocedure gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij de civiele rechter of overige bevoegde organen.

Deze klachtenprocedure is door N.J.W. Roos, eigenaar van Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid, van toepassing verklaard op 1 januari 2020.