Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid. Hierin omschrijven we hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die we verzamelen en verwerken.
Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Verwerken van persoonsgegevens

Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid is gericht op het dienen van het belang van haar cliënten. De verwerking van persoonsgegevens door Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheidgeschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij vragen indien nodig toestemming om deze gegevens vast te mogen leggen. Voor persoonsgegevens die wettelijk noodzakelijk zijn voor het afsluiten van overeenkomsten vragen wij geen toestemming.

De vastlegging van de gegevens gebeurt op een veilige en zorgvuldige wijze en slechts voor de termijn die passend is bij de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan personen, bedrijven of instanties buiten de EU of aan internationale organisaties.

Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheidcontroleert regelmatig, of de gegevens die door haar verwerkt worden nog wel correct zijn.

Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheidtreft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegeven te beschermen. Bovendien controleert Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheidregelmatig of de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen nog wel voldoen. Indien dat niet het geval is, worden onmiddellijk aanvullende maatregelen getroffen.

Cliënten van Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid kunnen ten allen tijden de toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken. Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid maakt geen gebruik van gegevens verkregen van andere bronnen dan cliënt en/of doorverwijzer.

Wanneer u klachten heeft over de wijze waarop Logisch AB met uw gegevens omgaat, kunt u dit melden aan de NL Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via hun website.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt zijn bijvoorbeeld:

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum en leeftijd
 • nationaliteit
 • BSN-nummer
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • IBAN
 • informatie die cliënt zelf invult op onze website

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u te kunnen opnemen en in gesprek te gaan, als u daar om verzoekt, of daar nadrukkelijk toestemming voor verleent.
 • Het sluiten van een overeenkomst, doorgaans bestaande uit dienstverlening of een arbeidsovereenkomst.
 • Het informeren van cliënten in het kader van kennisdeling, informatieverstrekking en dienstverlening.
 • Het organiseren van administratie voor haar cliënten.
 • Het onderhouden van contacten met haar cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers, voogden en verzorgers.
 • Het berekenen en registreren van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen of het innen van vorderingen die samenhangen met de dienstverlening door de Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid.
 • Het aanvragen van subsidie.
 • Het behandelen van geschillen en het uitvoeren van accountantscontrole of belastingcontrole.
 • Het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening; mede door middel van tevredenheidsonderzoek.
 • De uitvoering of toepassing van de van toepassing zijnde wetten zoals de Jeugdwet of een andere wet.

 (Bijzondere) persoonsgegevens van leden en hun cliënten worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van cliënten.
 • Gegevens betreffende de achtergrond van de cliënt ter bevordering van de ontwikkeling en/of het herstel.
 • Gegevens betreffende de leden, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of het ter beschikking stellen van diensten en/of middelen.
 • Gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van de cliënt.

De bewaartermijn van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij het tot stand komen van een overeenkomst met Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid worden uw gegevens niet langer bewaard dan de wettelijke termijn (15 jaar Jeugdwet). Uw gegevens worden digitaal bewaard in Zilliz. Logisch Advies en begeleiding is onderaannemer bij Educonsult Zeeland en gebruikt op licentie van Educonsult Zeeland voor dossiervorming Zilliz. 

Delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na uw opdracht.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheidworden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheidgebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft op de betreffende website ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 

Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid heeft Google geen toestemming gegeven om via Logisch Advies en Begeleiding (hoog)begaafdheid verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Opvragen klantgegevens

U als cliënt van Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheidkunt vragen of Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheidpersoonsgegevens van u verwerkt. U doet dit schriftelijk per brief of via e-mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek de bevestiging of dit het geval is. Indien Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheidpersoonsgegevens van u verwerkt, ontvangt u in ieder geval een overzicht van de verwerkte gegevens, met een beschrijving van het doel van de verwerking, informatie over de herkomst van de klantgegevens en een aanduiding aan wie de cliëntgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

Een cliënt van Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheidkan verzoeken om de persoonsgegevens te wijzigen (waaronder: verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen) indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op enige wijze in strijd met wet- of regelgeving worden verwerkt. Het verzoek tot wijziging dient de gewenste aanpassingen te bevatten. Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheidzal de betrokkene zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een geaccepteerd verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Melden van datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Wij zullen bij een ernstig datalekdirect een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zo nodig zullen wij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

 

Gewijzigd: December 2023