Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Logisch Advies & Begeleiding (Hoog)begaafdheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle nascholings- en trainingsactiviteiten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Logisch Advies- en Begeleiding en de klant. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op individuele begeleidingstrajecten voor kinderen, jongeren en volwassenen (cliënten).
 2. Klant is een ieder die zich door middel van een inschrijvingsformulier heeft geregistreerd als deelnemer aan een congres; studiedag; cursus of training. Cliënt is een ieder die een begeleidingstraject volgt.
 3. Voor participatie aan congressen; studiedagen; geldt dat deze na opgave deelname niet meer geannuleerd kan worden. Wel mag altijd een ander dan de oorspronkelijke opgegeven persoon een cursusplaats innemen. Dit dient echter wel vooraf aan de organisatie gemeld te worden.
 4. Voor participatie aan cursussen en trainingen geldt dat deze na opgave deelname na de wettelijk geldende bedenktermijn van 14 dagen niet meer geannuleerd kan worden. Wel mag altijd een ander dan de oorspronkelijke opgegeven persoon een cursusplaats innemen. Dit dient echter wel vooraf aan de organisatie gemeld te worden.
 5. Declaratie voor individuele begeleidingstrajecten vindt zonder tussenkomst van cliënt achteraf plaats via de gemeente. Indien bij verhindering niet minstens 24 uur voorafgaand is afgemeld, worden de geplande gesprekken in mindering van de totale behandeling gebracht. Dit geldt niet bij ziekte of dergelijke calamiteiten.
 6. De cursussen en trainingen worden verzorgd door de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer of docent/trainer verhinderd is wegens ziekte of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden (zoals sterfgeval in directe familiekring) staat het de opdrachtnemer vrij om een gelijkwaardige vervanger de werkzaamheden te laten verrichten. Hiervoor wordt echter altijd overleg met de klant gepleegd. Indien de klant afziet van de vervanger, kan op dat moment een nieuwe datum afgesproken worden waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden.
 7. Direct na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. 
 8. Voor studiedagen op locatie geldt dat deze na schriftelijke bevestiging niet meer geannuleerd kunnen worden.
 9. Tegelijk met de factuur voor uw deelname, ontvangt u de schriftelijke overeenkomst voor uw deelname aan de cursus/opleiding.
 10. Facturen worden te naam gesteld en geadresseerd, op basis van gegevens conform persoonlijke opgave van de klant. Het is na deze persoonlijke opgave niet mogelijk om facturen aan een ander adres of andere rechtspersoon te laten zenden. Indien de werkgever van de klant de factuur voldoet, is de klant zelf verantwoordelijk dat de daartoe juiste gegevens bij inschrijving worden opgegeven.
 11. Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na deze declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 14 dagen na de declaratiedatum kenbaar maken.
 12. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. 16 dagen na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
 13. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,-- alles exclusief omzetbelasting.
 14. Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.
 15. Eigendomsrecht en auteursrecht cursusmateriaal: Het eigendomsrecht en auteursrecht op álle cursusmaterialen en toegepaste werkvormen berust blij Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid. Het is niet toegestaan cursusmaterialen - of delen daarvan - zonder tostemming van Logisch Advies en Begeleiding (Hoog)begaafdheid in de eigen situatie te gebruiken en/of te verspreiden.
 16. Alle informatie over klanten/cliënten wordt met vertrouwelijkheid behandeld.